alkyldimethylbenzyl ammonium chloride

Visitors: 45,231